Wednesday, March 16, 2011

Reminder

I found this sign on a building in Budapest today:
Ezt a kiírást találtam ma egy budapesti épület falán:In English it says:
"In this building operated the State Office of Religious Affairs.
In remembrance of the victims of the Communist religious persecution
Blessed are those who suffer persecution for the truth"


That last line is something similar to something Jesus said - but here is the real thing:
Az utolsó sor olyasmi mint amit Jézus mondott egyszer - de itt az igazi:
“Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you.
(Matthew 5:10-12 ESV)
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.
(Máté év. 5:10-12)

A lot has changed in Hungary and in Eastern Europe since the end of Communism. Religious freedom is a blessing and something that we should be thankful for. This is a good reminder that we shouldn't take the freedom we have for granted.
Sok minden megváltozott Magyarországon és egész kelet Európában a rendszerváltásóta. A vallásszabadság egy áldás és egy olyan dolog amiért hálát kellene adnunk. Ez egy jó emlékeztető a számunkra, hogy ne vegyünk természetesnek azt a szabadságot ami van nekünk.

However, we should not forget what Tertullian said: "The blood of the martyrs is the seed of the Church". Persecution is thus, not only something which the Church can overcome - but it is in fact something we NEED in order to grow.
Obviously official persecution by the state is not the only form of persecution that Christians can experience, and 2 Timothy 3:12 tells us, 'Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted'.
Azonban, ne felejtsünk el Tertulliánus szavait: "A mártirok vére az Egyház magja." Az üldöztetés így nem csak egy olyan dolog amin a Keresztények tudnak felülkerekedni - hanem valójában olyasmi ami szükséges a növekedésünkre.
Nyílván, a hivatalos állami üldöztetés nem az üldöztetés egyetlen formája amit a Keresztények megtapasztalhatnak, és a 2. Timóteus 3:12 azt mondja nekünk, "mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják".

Opposition to our faith is not just something we can overcome, it is something we need in order to grow. May God help us that the opposition we experience to our faith would lead us closer to Him and out of complacency.
A hitünk ellen való ellenségeskedés nem csak egy olyan dolog amin felül tudunk kerekedni, hanem olyasmi amire szükségünk van ahozz, hogy növekedjünk. Adjon az Úr, hogy a minket érő üldöztetés közelebb vigyen minket hozzá és kirázzon bennünket a 'nem-törődöm' vagy 'nem érdekel' hozzáállásokból.

No comments:

Post a Comment