Saturday, January 30, 2010

Felicia Update and Video

Felicia got moved out of the ICU today!
In one week's time, she went from being in the worst condition in the ICU to being the best. God is gracious!
Felíciát már áthelyezték az intenzív osztályról!
Egy hét alatt, annyit javult, hogy a legrosszabb állapotú gyermek volt az intenzív osztályon, és már ő a legjobb állapotú. Isten kegyelmes!

The danger of brain damage is still there. Today she was scheduled for an MRI, but because of a big snow storm they were not able to transport her to the necessary building, so her MRI is postponed until Monday.
The doctor also said that because of her oxygen deficiency at birth, she will require special treatment to help her development. During the first year of life, the brain of a baby is still formable and can be helped to recover even if damage has taken place.
Az agyi károsodás veszélye még fenn áll. Ma ki volt írva MR vizsgálatra, de a nagy hó esés miatt nem tudták szállítani a másik épületbe, úgyhogy csak hétfőn lesz az MR vizsgálata.

Az orvos azt is mondta, hogy az oxigén hiánya miatt, különleges kezelést igényel, hogy segítsen a fejlődésének. Egy kisbaba élete első évében az agya még formálható és lehet előresegíteni a fejlődést különböző gyakorlatokkal, akkor is ha valamilyen károsodás megtörtént.

We had a nice time with her today, and are so thankful for her progress, yet continuing to pray for her total recovery.
Here is a video from yesterday, when we got to really meet her for the first time:
Jó volt ma időt tölteni vele, és annyira hálásak vagyunk a javulásáért, de továbbra imádkozunk a teljes gyógyulásáért.
Ez a videó tegnap készült, amikor igazán találkoztunk vele először:

Our Day in Pictures


We walked in to see Felicia today and found her dressed and ready to go!
Amikor megláttuk ma Felíciát, fel volt öltözve és készen állt a bulira!

Felicia has shown amazing improvement in the past 24 hours. She is now moving a lot and is very aware. She is now off the ventilator completely and breathing on her own. She is doing so well that on Monday they will move her to the Eger hospital, as she is no longer in need of intensive care. Praise the Lord!
Felícia nagyon sokat javult az elmúlt 24 óra alatt. Most már sokat mozog és nagyon élénk. Most már egyáltalán nincs lélegeztetve, és magától veszi a levegőt. Annyira jobban van, hogy hétfőn áthelyezik az egri kórházba, mivel már nem igyényli az intenzív ellátást. Dicsőség az Úrnak ezért!

The doctors told us today that when Felicia came to them one week ago, she was in the worst condition of all the babies in the intensive care unit - and that they in fact had not expected her to survive. Both doctors literally told us that in their opinion it is "a miracle" that she is doing so well, and that a week ago they never would have imagined that she would be breathing on her own in such a short time.
We of course do believe that this is a miracle, and are so thankful to God for hearing our prayers for our little girl and healing her in an amazing way.
Az orvosok azt mondták nekünk ma, hogy amikor Felícia bekerült hozzájuk egy hete, az összes baba közül az újszülött intenzív osztályon, ő volt a legrosszabb állapotban, és igazából nem is gondolták, hogy túl fog élni. Mind a két orvos szó-szerint azt mondta, hogy szerinük "csoda" hogy ennyire jól van, és hogy egy hete nem is képzeltek volna, hogy önállóan fog lélegezni ilyen rövid idő alatt.
Mi, nyilván, tényleg hisszük, hogy ez egy csoda, és annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy meghallgatja az imáinkat a kislányunkért, és hogy csodás módon meggyógyitja.

She will have an MRI tomorrow morning. Please continue to pray for her brain.
Praise God for what He has done!
Holnap reggel lesz az MR vizsgálata. Kérlek, imádkozzatok tovább az agyáért.
Dicsőség Istennek azért amit tett!

Thursday, January 28, 2010

A Hard Day / Egy Nehéz Nap

Today was very difficult for us.
Rosemary got to meet Felicia for the first time today, but it was hard for her to see Felicia in the condition she's in.
We had hoped to be able to hold Felicia today, but we were not able to.
A mai nap számunkra nagyon nehéz volt.
Rosemary találkozott először Felíciával, de nehéz volt neki látni abban az állapotban.
Reméltük, hogy ma lehetőségünk lesz Felíciát megfogni, de nem volt.

The doctors had both encouraging and discouraging things to say today. As you may know, Felicia had 2 main problems: Her lungs and air-ways, and the possibility of brain damage because of her lack of oxygen.
Az orvosok mind bátorító, mind elbátortalanító dolgokat mondták nekünk ma. Felíciának, ugye, 2 fő baja van: A tüdei és légiútjai, és annak a lehetősége, hogy agyi károsodása volt az oxigén hiánytól.

The encouraging thing is that her lungs and air-ways are healing very well. This was the problem which was life-threatening, and today the doctor said that she will survive. That's is great news, and we are so thankful to the Lord for saving Felicia's life!
The head doctor literally said that this was a "miracle healing" because her condition was so serious.
A bátorító hír az, hogy a tüdei és légiútjai nagyon szépen gyógyulnak. Ez volt az a baj ami élet-veszélyes volt, és az orvos ma azt mondta, hogy Felícia túl fog élni. Ez nagyszerű hír, és annyira hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megmentette a kislányunk életét!
A fő orvos szó szerint azt mondta, hogy ez egy "csoda gyógyulás" volt, mivel annyira komoly volt az állapota.

The discouraging thing is that they still can't know conclusively if she has suffered brain damage. The EEG readings were good, but only a MRI can show what is really going on in her brain, and that is not possible at this time because of her condition.
Additionally, the doctors are a bit concerned because she is not moving as much as she should be. There could be many reasons for this, but it is not a good sign. The doctor said that she is "lazy" and moving slowly, which is not an encouraging sign.
Az elbátortalanító hír az, hogy még nem tudják konkrétan, hogy szenvedett-e agyi károsodást. Az EEG állásai jók voltak, de csak egy MR vizsgálat képes megmutatni, hogy pontosan mi a helyzet az agyával, és arra most nincs lehetőség a jelenlegi állapota miatt.
Ráadásul, az orvosok egy kicsit aggódnak azért mert nem mozog annyit mint kellenne. Több oka lehet ennek, de ez nem egy jó jel. Az orvos azt mondta, hogy "lusta" és lassan mozog, ami nem bátorító jel.

This was not easy to hear. For the past few days we have been getting very good news about her progress - which made today hard, because we had high expectations.
Nem volt könnyű ezt hallani. Az elmúlt pár nap alatt, jó híreket kaptunk a javulásáról - ami nehézzé tette a mai napot, mivel magas elvárásaink voltak.

Please pray for Felicia's total recovery, healing, and restoration - that her brain would be healthy and normal. Thank you so much.
Kérlek, imádkozzatok Felícia teljes gyógyulásáért és helyreállításáért - hogy az agya egészséges legyen. Nagyon szépen köszönjük.

Some pictures from today:
Egy pár fénykép a mai napról:Wednesday, January 27, 2010

Rosemary & Felicia

Rosemary came home today! The first thing she did when she came in the door was to start cleaning the kitchen... That's Rosemary - she cleans even when it hurts!
She is generally doing well, but is in a lot of pain if she laughs... I never knew she thought I was funny until now!
Nate is SO happy to have her home. He couldn't stop giving her kisses and hugs.
Rosemary haza jött ma! Az első dolog amit tett amikor bejött az ajtón az volt, hogy elkezdett takarítani a konyhában... Ilyen Rosemary - akkor is takarít ha fáj!
Alapvetően jól van, de nagyon fáj neki ha nevet... Sosem tudtam eddig, hogy ennyire viccesnek tart!
Nate annyira örül, hogy itthon van. Egyfolytában megölelte és adott neki puszit.


I didn't make it up to Budapest today to visit Felicia, but tomorrow Rosemary and I will both go. Rosemary can't wait to meet her little girl, and I can't wait to see her again.
Nem sikerült ma felmennem Pestre Felíciát meglátogatni, de holnap Rosemaryvel együtt megyünk. Rosemary alíg várja, hogy találkozzon a kislányával, és én alíg várom, hogy még egyszer lássam.

I've been talking to the doctors on the phone, and they said the following about Felicia's condition:
Telefonon beszéltem az orvosokkal, és az következőt mondták Felícia állapotáról:
 • She is still on a respirator, but it is a different kind than before. The one she was on until now had a pipe that went into her lungs, and this new one is only a tube into her nose. Practically, this means that she is taking breathes on her own! Praise the Lord for that - it is simply amazing!
  Még mindig lélegeztetik, de most már máskép mint eddig. Eddig olyan módon lélegeztették, hogy volt egy cső ami belement a tüdőjébe, de most már csak az orrába megy egy cső. Tulajdonképpen, ez azt jelenti, hogy magától veszi a levegőt! Dicsőség az Úrnak ezért - egyszerűen csodálatos!
 • She has started to wake up. She is opening her eyes, and moving around a little bit. This is part of the reason why she is the different type of respirator, as a tube into her lungs would have been very uncomfortable for her now that she is conscious.
  Elkezdett ébredőzni. Ki is nyitja a szemét, és mocorog. Ez az egyik oka annak hogy máskép lélegeztetik, mivel egy cső a tüdőjében nagyon kényelmetlen lett volna ha ébren van.
 • The nurses were able to feed her milk from a bottle! Hopefully we will get to hold her and feed her ourselves when we visit her tomorrow. We can't wait!
  A nővéreknek sikerült cumis üveggel megetetniük! Remélhetőleg holnap lehetőségünk lesz őt megfogni és etetni amikor meglátogatjuk. Nagyon izgi!
We will upload pictures tomorrow night if we can. We're really excited about Felicia's progress, and about seeing her tomorrow.
Please pray for her pneumonia and for her brain.
Holnap este majd igyekszünk fényképeket feltölteni. Nagyon örülünk Felícia javulásának, és hogy holnap találkozunk vele.
Kérlek, imádkozzatok tovább a tüdőgyuladásáért és az agyáért.

We are so thankful to God for the grace he has shown to our family, for hearing all our prayers for Felicia, and for healing her.
We are thankful for the doctors who have helped our little girl - I just want to go hug them and thank them for saving her life.
We are so thankful for all of you who have prayed for us and shown us love and support during this difficult time.
Felicia still has a long way to go, and is still not well, so please do keep praying for her! Thank you so much.
Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy kegyelmet mutat a családunknak, hogy meghallgatja az imáinkat Felíciáért, és hogy meggyógyítja.
Hálásak vagyunk az orvosoknak - egyszerűen csak meg akarom őket ölelni és megköszönni, hogy megmentették a kislányunk életét.
Nagyon hálásak vagyunk értetek, akik imádkoztok értünk, és akik szeretetet és támogatást adtok nekünk ebben a nehéz időszakban.
Felícia még nincs jól, úgyhogy kérlek, hogy folytassátok az érte való imádkozást! Nagyon szépen köszönjük.

Tuesday, January 26, 2010

Family Update

I am exhausted. I think I'm more exhausted than I've ever been in my whole life... I'm going to bed soon, but I wanted to mention a few things for those of you who are praying and thinking about our family. We are very thankful for your love and support.
Ki vagyok merülve - jobban mint bármikor az életemben... Nem sokká megyek aludni, de először szeretnék írni egy pár dolgot amit még nem mondtam azok számára akik imádkoznak a családunkért és törődnek velünk. Nagyon hálásak vagyunk a szeretetetekért és támogatásotokért.
 • Rosemary will come home from the hospital tomorrow! I was planing to go to Budapest to see Felicia, but I might stay home to help Rosemary. Hopefully we can both go up on Thursday, and maybe Felicia will be waking up by that time...!
  Rosemaryt holnap engedik haza a kórházból! Terveztem, hogy holnap felmegyek Pestre Felíciát meglátogatni, de valószínúleg itthon fogok maradni, hogy Rosemarynek segítsek. Remélhetőleg csütörtökön együtt tudunk majd felmenni hozzá, és lehet hogy akkorra Felícia elkezd ébredőzni...!
 • Felicia has pneumonia. This is nothing new, but I haven't said it so clearly before. This is caused by the meconium in her lungs, and will take many days to heal. The good news is that she hasn't gotten any other infections in addition to this. Please pray for healing from the pneumonia and protection from infection.
  Felíciának tüdőgyuladása van. Ez nem egy új dolog, de azt hiszem, hogy ezt még nem mondtam így, egyszerűen. Ez a tüdejében lévő mekoniumtól van, és több napra van szükség, hogy ez meggyógyuljon. A jó hír az, hogy még nincs ezen kivül fertőzése. Kérlek, imádkozzatok egy gyors gyógyulásért a tüdőgyuladásból és védelemért a fertőzésektől.
 • When Felicia was born, her Apgar score was 1 (out of 10).
  Amikor Felícia megszületett, az Apgar értéke 1 volt (10-ből).
 • Right now Felicia's EEG reading shows that probably she doesn't have major brain damage, because there is brain activity, but only an MRI will show the true situation, which is only possible after she is no longer on a respirator.
  Jelenleg, Felícia EEG állása azt mutatja, hogy valószínú, nincs nagyon jelentős agyi károsodása, mivel van agyi működése, de csak MR vizsgálat után fogják tudni teljesen mi a helyzet, ami csak akkor lehetséges, ha már nincs hozzá kötve lélegeztetőgéphez.
 • Felicia's condition is the same today as yesterday, and the doctors are trying to slowly ween her off of the support of the medications and machines, but at the best they expect she will be in the ICU for at least 10 more days.
  Felícia állapota változatlan tegnaphoz képes, és az orvosok azon dolgoznak, hogy szép-lassan leveszik a gyógyszeres és gépi támogatásoktól. Előreláthatólag, ha minden jól megy, még legalább 10 napig lesz bent az intenzív osztályon.
God is good. Thank you all for your continued prayer and support! God is answering our prayers!
Jó az Úr. Köszönjük szépen a további imákat és támogatást! Az Úr meghallgatja az imáinkat!

Monday, January 25, 2010

Felicia Update 4

It shall come to pass, when he cries unto Me, that I will hear; for I am gracious. - Exodus 22:27
Bizony, ha Hozzám kiált segítségért, meghallgatom, mert Én kegyelmes vagyok. - 2.Mózes 22:26

I was in Budapest today visiting Felicia at the clinic. I am back in Eger now, but am SUPER tired, so I will make this short.
Ma fent voltam Pesten Felíciát meglátogatni a klinikán. Most már itthon vagyok Egerben, de HULLA fáradt vagyok, úgyhogy ezt rövidre fogom vágni.
 • For the first time, Felicia's condition is stable. Praise the Lord for this!
  Ma, először mondta az orvos, hogy Felícia állapota stabil. Dicsőség az Úrnak ezért!
 • Her blood pressure medication was reduced today, and her blood pressure is now stronger on its own - this is an answer to prayer!
  Ma lecsökkentették azt a gyógyszert ami megerősíti a vérnyomását, és a vérnyomása most már erősebb magától - ez is egy meghallgatott ima!
 • At one point today, Felicia was taken off of oxygen support completely - which means she was still on a ventilator, but she was breathing normal air! Later on she had to be put back on oxygen support because her blood-oxygen level dropped, and she is now receiving 30% oxygen - which is still an improvement from yesterday.
  A mai napon volt egy olyan pont, amikor teljesen levették Felíciát az oxigén támogatásról. Ez azt jelenti, hogy még mindig géppel lélegeztették, viszont sima levegőt tudott venni! Később megint szüksége volt oxigén támogatásra mivel a vérében lévő oxigén szintje lejebb ment, és jelenleg csak 30%-nyi oxigént kap - de az is javulás a tegnaphoz képes.
 • I was able to talk to the head doctor today, and he told me that he believes that her airways and lungs will heal completely and she will be able to breathe on her own normally. This is an amazing thing, because they were worried in the beginning that she would not be able to breathe without assistance. Praise God for this improvement.
  Lehetőségem volt ma beszélni a főorvossal, és azt mondta nekem, hogy ő meg van győzödve arról, hogy Felícia légiútjai és tüdője teljesen meg fognak gyógyulni és majd képes lesz magától lélegezni normálisan. Ez egyszerűen csodálatos, mert az elején attól féltek, hogy nem lesz képes levegőt venni támogatás nélkül. Dicsőség Istennek ezért a javulásért!
 • Today they began the process of increasing Felicia's body temperature to a normal level. While they do this, they are monitoring her brain activity, to see if there is any brain damage. As of now, she is almost at a normal body temperature (37 C) and so far everything looks good.
  Ma elkezdték azt a folyamatot, hogy felmelegítik Felícia test hőmersékletét normális szintre. E közben figyelik az agyi működését, hogy meglássák van-e agykárosodás. Jelenleg majdnem normális test hőmersékletre (37 C) melegedett fel, és úgy néz ki, hogy minden oké.
 • The doctor said that right now he considers her a low risk for brain damage! This is very encouraging to hear, because when she was born she was considered high risk for death and brain damage. God is gracious!
  Az orvos azt mondta, hogy Felícia most már "alacsony rizikó"-nak számit az agykárosodásra! Ez nagyon bátorító hír, mert amikor megszületett, magas rizikónak számított, hogy elhuny és hogy lesz agykárosodása. Kegyelmes az Úr!
 • Some time tomorrow, if her body temperature is normal, and her brain activity looks good, then they will start to take her off of morphine, which means that if everything goes well, in about 2 or 3 days she should wake up! This is not a sure thing - but it is exciting nonetheless.
  Valamikor holnap, ha a test hőmerséklete normális szinten van és az agyi működése jól néz ki, elkezdenek levenni Felíciát a morfinról, ami azt jelenti, hogy ha minden jól megy, 2-3 nap múlva fel fog ébredni! Ez még nem biztos - de azért nagyon izgi.
Thank you all for your prayers and support. It has been so encouraging for us to receive your messages!
Köszönjük a sok sok imát és támogatást. Az üzeneteitek nagyon bátorítóak a számunkra!
GOOD NIGHT!
JÓ ÉJT!

Sunday, January 24, 2010

Felicia Pictures

Today we had Rosemary moved to a special private room, and Nate and I were able to visit her and spend a few hours together with her. She will probably be in the hospital until Tuesday, so if anyone would like to visit her tomorrow, it is possible, just please call her first.
Ma Rosemaryt átköltöztettük egy magán szobába, és Nate-tel volt lehetőségünk meglátogatni és több órát együtt tölteni vele. Előreláthatólag, keddig bent lesz a kórházban, úgyhogy ha valaki meg szeretné látogatni, lehetséges, csak először hivd fel Rosemaryt.
 • I talked to the doctor about how Felicia is doing. Last night she received a blood transfusion, because she was not producing enough blood. As a result of the transfusion, the oxygen level in her blood increased, and she only required a concentration of 30-40%, compared to the 53% she required when I left her last night. This is an improvement, and the first time the doctor has actually told me that she has improved. PRAISE THE LORD for this!
  Beszéltem az orvossal, hogy Felícia hogy van. Tegnap este kapott vért, mert a szervezete nem termel eleget. Az új vér miatt az vére oxigén szintje megemelkedett, és csak 30-40%-nyi oxigén koncentrációját igényelt, összehasonlítva azzal, hogy 53%-nyi koncentrációt igényelt tegnap este amikor elhagytam a klinikát. Ez volt az első alkalom, hogy az orvos azt mondta nekem, hogy van javulás. DICSŐSÉG AZ ÚRNAK ezért!
 • Despite the improvement in her condition, she is still in critical condition, and her blood pressure still requires medication to remain at an acceptable level. There is hope, and more and more signs of hope.
  A javulás ellenére, még mindig válságos az állapota, és a vérnyomása még mindig gyógyszeres támogatásra van szüksége, hogy elfogadható szinten maradjon. Van remény, és egyre több jel van a reményre.
 • Some time in the next few days they will stop the treatment of cooling her head, at which time they will see how her brain functions when at a normal temperature. Please pray for this, as this is still a serious concern.
  Valamikor a következő pár napon belül be fogják fejezni a fej-hűtési kezelést, és akkor derül ki, hogy milyen az agyi működése amikor normális hőmersékletre felmelegszik. Kérlek, imádkozzatok ezért, mivel ez még mindig egy komoly kérdés.
Here are some pictures:
Itt van néhány fénykép:

This is when they took her from the Eger hosptial to Budapest in the ambulance:
Ez volt amikor elszállították az egri kórházból pestre mentőautóval:
These were taken yesterday in the clinic:
Ezek tegnap készültek a klinikán:
Saturday, January 23, 2010

Felicia Update 3

(Magyar verzió lent van)

I just got home to Eger, got Nate to bed, and ate dinner (thanks Shane & Marcsi).

I was able to visit Felicia again after my last update. Here's what's new:
 • She squeezed my finger, and when I tickled her feet, she moved them. :)
 • When I rubbed her legs and talked to her I could see on the monitor that her brain activity increased - which was very encouraging for me.
 • The doctors gave Felicia the medication to strengthen her blood pressure, which brought it up from 30 to 62. That is good because higher blood pressure means that blood is getting to her brain and her lungs faster, and more blood is being produced.
 • She is hooked up to a machine that regulates and adjusts the concentration of oxygen she receives, to keep the oxygen level in her blood at the proper level. I wrote in my last post that she required 67% oxygen, but after her increase in blood pressure she only needed 53% - which is a good sign. Please pray that her blood pressure remains strong on its own.
A special thank you to Kati and Ocean for their help today. Balázs is a champ, and has been helpful as well.
Thank you to all of you who have called or written text messages. It is encouraging.
Thank you all for your continued prayers and support.

The Lord is my strength and my shield;
in him my heart trusts, and I am helped;
my heart exults,
and with my song I give thanks to him.
Psalm 27

Nem rég érkeztem haza Egerbe, letettem Nate-et aludni, és megvacsoráztam (köszi Shane és Marcsi).

Volt lehetőségem még egyszer meglátogatni Felíciát miután írtam az ezelőtti bejegyzést. Ez a jelenlegi hír:
 • Felícia megszorította az ujjomat, és amikor csikiztam a talpát, megmozgatta a lábait. :)
 • Amikor simogattam a lábait és terdeit és amikor beszéltem hozzá, láthattam a monitorban, hogy az agyi működése növekedett - ami nagyon bátorító volt a számomra.
 • Az orvosok adták Felíciának azt a gyógyszert ami megerősítette a vérnyomását, és felment 30-tól 62-ig. Az jó, mert a magasabb vérnyomás azt jelenti, hogy a vér gyosabban eljut a tüdőihez és az agyához, és így több vér termelődik is.
 • Egy olyan géphez van kötve ami szabályozza és beállítja azt, hogy mennyi az oxigén koncentrációja amit kap, hogy a vérében lévő oxigén helyes szinten maradjon. Az előző bejegyzésemben azt írtam, hogy 67%-nyi oxigént igényelt, de mivel megerősödött a vérnyomása, utána csak 53%-nyi oxigént igényelt - és ez egy jó jel. Kérlek, imádkozzatok, hogy a vérnyomása erős maradjon magától.
Külön köszönetet szeretnék mondani Katinak és Oceannek a mai segítségükért. Balázs is nagyon jó fej, és sokat segít.
Köszönöm mindazoknak akik telefonáltak vagy írtak sms-t. Ez bátorító a számunkra.
Köszönjük mindenkinek a további imáitokat és törődéseteket.

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem.
Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát.
28. Zsoltár

Felicia Update 2

(Magyar verzió lent van)

I just got back from the clinic where Felicia is being cared for.
Here's the latest:
 • Her condition is NOT stable, it is critical. It has not gotten worse, I was just mistaken when I previously said that she was stable. So her condition has not improved, but it has not gotten worse either, which the doctors were happy about. The first 24 hrs have passed, but the doctors said that the next 24 hrs are also very critical. Please keep praying for her.
 • Another thing I was wrong about earlier is that they are not heating her head, but cooling it, in order to prevent brain damage and help her heal.
 • The thing which is not stable is her blood pressure. It should be at least 40; when I got to the hospital it was 39, and by the time I left it was 30. Her blood pressure is really important because her circulation takes the blood to her brain, so they will use medicine to increase her blood pressure. Please pray for this to improve.
 • Good news> her brain function appears to be good. This is a really good sign, because it could mean that she hasn't suffered brain damage. The real test will be when they let her head heat up to a normal temperature.
 • The doctors are worried about her lungs. The meconium damaged her lungs, and they are inflamed. For this reason, she requires a high degree of oxygen. Normal air has 21% oxygen; this is what people who breathe normally require. Felicia is currently receiving 67%. This is actually an improvement from yesterday; when she arrived at the hospital she required 100% oxygen.
 • The doctors are worried about her getting an infection because of the inflammation of her lungs. So far she hasn't gotten one, but they said it almost always happens, and that it would not be good for her. Please pray that she doesn't get an infection!
I will post pictures later. She is a beautiful little girl.
There is hope for her; please just keep praying for her total recovery and restoration.
God is good, and able to do more than we can ask or even imagine.
Thank you for your continued prayers and concern.

Most értem vissza a klinikából, ahol Felíciát kezelik.
A legújabb hírek:
 • Felícia állapota NEM stabil, hanem válságos. Nem lett rosszabb az állapota, tévedtem, amikor azt gondoltam, hogy stabil. Tehát az állapota nem lett jobb de rosszabb sem, aminek az orvosok örültek Az első 24 óra nagyon kritikus volt, de a következő 24 óra is nagyon kritikus lesz.
 • Egy másik dolog amiben tévedtem, hogy nem melegítik, hanem a hűtik a fejét, azért, hogy megelőzzék az agykárosodást és segítsék a gyógyulást.
 • A vérnyomása az, ami nem stabil. Legalább 40-nek kellene lennie. Amikor odaértem a kórházba 39 volt, és mire eljöttem 30 lett. A vérnyomás nagyon fontos, mert a vérkeringése szállítja az oxigént az agyába, úgyhogy gyógyszerrel fogják segíteni, hogy megemeljék a vérnyomását. Kérlek imádkozzatok, hogy ez helyreálljon.
 • JÓ HÍR: az agyi működése jónak tűnik. Ez egy tényleg jó jel, mert jelentheti, hogy nem szenvedett agysérülést. Ez akkor derül ki igazán, amikor a kis fejét engedik visszamelegedni normál testhőmérsékletre.
 • Az orvosok aggódnak a tüdeje miatt. A mekónium miatt megsérült a tüdeje és begyulladt. Emiatt nagy mennyiségű oxigénre van szüksége. A levegő alapállapotban 21%-nyi oxigént tartamaz, az átlagember ennyit lélegez be. Felíciának67%-nyi oxigénre van szüksége most, ami egyébként javulás, mert amikor bekerült a klinikára 100% oxigén kellett neki.
 • Az orvosok egy esetleges fertőzés miatt is aggódnak, a tüdő gyulladása miatt. Eddig nem kapott fertőzést, de azt mondják, hogy ez majdnem mindig megtörténik, úgyhogy imádkozzatok, hogy ne kapjon fertőzést, mert az nem lenne jó neki.
Később felrakok képeket. Gyönyörűszép kislány.
Van reménye, csak kérünk, hogy továbbra is imádkozzatok a teljes gyógyulásáért és az állapotának helyreállásáért.
Isten jó és képes többet tenni, mint amit mi kérünk vagy el tudunk képzelni.
Köszönjük további imáitokat és törődéseket.

Friday, January 22, 2010

Felicia Update

(Magyar verzió lent van)

I talked to the doctor who is taking care of Felicia. Here's what's going on:
 • There is one treatment which has proven helpful for babies who suffer oxygen deficiency during birth, which is to heat the head of the baby in an incubator. Felicia will receive this treatment for 3 days, and until then the doctors won't be able to tell anything about her condition.
 • Felicia has 2 main problems: The first, and most serious, is that there can be lasting effects, i.e. brain damage, from the lack of oxygen. This is what the heating of the head is to prevent/help. The other problem is that having meconium causes damage when it goes into the baby's lungs.
 • She is currently sedated and on a ventilator. The sedatives are given because babies can recover better if they sleep, and the ventilator is to build up her lungs. Please pray that her lungs strengthen and heal so that she will be able to breathe without the ventilator.
 • The good news is that her heart is working very well and her condition is stable.
I didn't go to Budapest today, as the doctors said it would not be worth it. I will go tomorrow and visit her.
Rosemary is doing well, but can't have visitors, because the hospital is locked down because of swine flu. I'm sure she would love to hear from any of you. If you don't have your phone number, email me for it.

I will rejoice and be glad in your steadfast love, because you have seen my affliction; you have known the distress of my soul.
But I trust in you, O Lord; I say, “You are my God.” My times are in your hand.
Psalm 31

Beszéltem az orvossal, aki Felíciára vigyáz. A helyzet a következő :
 • Van egy terápia ami néha segít olyan csecsemőkön, akik oxigén hiányt szenvedtek a szülés alatt - meghőtik a fejüket egy inkubátorban. Felícia 3 napig fogja kapni ezt a kezelést, és addig az orvosok nem tudnak semmit sem mondani az állapotáról.
 • Felíciának 2 fő baja van: Az első és legkomolyabb az, hogy maradandó agyi sérülései lehetnek az oxigén hiánytól. Ezért hőtik a fejét, hogy ezen segítsenek és hogy elhárítják a bajt amennyire lehet. A másik baj az, hogy a mekonium károsodást okoz a baba tüdőjében ha bele megy, és ez is volt és van neki.
 • Lélegeztető gépet használnak és el van altatva. Az altatót azért adták mert a kisbabák gyorsabban tudnak felépülni ha alszanak. A lélegeztetőgép azért van, hogy segítsen a tüdő felépülésében. Kérlek imádkozzatok azért, hogy a tüdői megerősödjönek és meggyógyuljanak, hogy majd gép nélkül is tudjon lélegezni.
 • A jó hír az, hogy stabil az állapota és a szívműködése rendben van.
Ma nem mentem pestre végül, mert az orvosok azt mondták, hogy nem érdemes. Holnap megyek fel és egész nap ott leszek vele.
Rosemary jól van, de nem mehet hozzá senki meglátogatni, mivel a kórház le van zárva a sértés influenza miatt. Biztos örülne neki, ha telefonáltok neki - ha kéred a telefon számát, akkor küldd nekem egy emailt, és elküldöm neked.

Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait.
De én bízom benned, URam, vallom: Te vagy Istenem! Kezedben van sorsom
.
31. Zsoltár

Problem with Baby - Please Pray!

(Magyar verzió lent van)

There is good news and bad news.

Good news:
 • Felicia Pearl Cady was born this morning at around 8:20. She is alive.
 • Rosemary is fine.
Bad news:
 • When we got to the hospital this morning, they checked the amniotic fluid, and found miconium (first poop) in it. They could barely find a heart beat, so they did an emergency c-section.
 • Felicia had the miconium go into her lungs and was without oxygen for some time. When she came out she was totally blue, limp and not able to breathe on her own. She was not moving.
 • She has been taken in a special ambulance to Budapest, where they treat babies with this condition. I am going to leave for Budapest in a few minutes to be with her. The next 24 hrs are critical.
 • According to the doctor, anything can happen at this point. It is possible she won't survive, but also possible that she could have a total recovery and be fine. There is a serious danger that she could have lasting effects from the lack of oxygen to her vital organs - and a chance of brain damage.
PLEASE PRAY that Felicia would have a full recovery and total restoration.
Please pray for Rosemary, Nate, and Balázs. Rosemary will be in the hospital for 5 days recovering.
We are thankful to the Lord for all the blessings He has shown us today. It is amazing that we got to the hospital in time - the doctor said that if we would have been 10 min later, she would not have survived. We are thankful that there is special care available, and we are thankful for all the people who have kindly helped us and prayed for us.
We are hoping and praying for total recovery, that Felicia could live a healthy life. Thank you for praying.

Jó hír:
 • Cady Felícia Pearl ma 8:20 körül megszületett. Életben van.
 • Rosemary jól van.
Rossz hír:
 • Amikor megérkeztünk a kórházba ma reggel, megnézték a magzat vízet, és láttak, hogy mekonium (első kaki) volt benne. Alíg találtak szívhangot, és ezért sürgős császár meccést csináltak.
 • A mekonium Felícia tüdőibe ment, és egy ideig oxigén nélkül volt. Amikor kijött, teljesen kék volt, nem mozgott, és nem tudott levegőt venni magától.
 • Elszállították egy speciális mentőautóval pestre, ahol ilyen állapotú babákat ellátnak. Hamarosan elindulok pestre én is, hogy vele legyek. A következő 24 óra kritikus.
 • Az orvos szerint, most bármi lehetséges. Az is lehetséges, hogy nem fog túl élni, és az is lehetséges hogy teljesen meggyógyul és minden rendben lesz. Arra is van komoly veszély, hogy az oxigén hiány miatt tartosan megsérültek a szervei - arra is van esély, hogy agysérülés lesz.
KÉRLEK, IMÁDKOZZATOK, hogy Felícia meggyógyuljon teljesen, és hogy teljes helyreállás legyen.
Kérlek, imádkozzatok Rosemaryért, Nate-ért, és Balázsért. Rosemary 5 napig bent marad a kórházban.
Nagyon hálások vagyunk az Úrnak mindazokért az áldásokért amikkel megáldott minket ma. Annyira jó, hogy időben odaértünk a kórházba - az orvos azt mondta, hogy ha 10 perccel később jöttünk volna, akkor tuti, hogy nem élt volna. Hálások vagyunk, hogy van ez a speciális ellátás, és hálások vagyunk mindazokért az emberekért akik kedvesen segítenek nekünk és imádkoznak értünk.
Reménykedünk és imádkozunk teljes gyógyulás és helyreállásért, hogy Felícia egy egészséges életet tudjon élni. Köszönjük, hogy imádkoztok.

Tuesday, January 19, 2010

Today

 • Baby 2.0 may be late... Rosemary is due tomorrow. We were hoping the baby would be early, as Rosemary's been having a rough time these last 4-5 weeks, but our little girl isn't in a hurry. Hopefully she will come out soon.
 • My school books for next semester arrived today from England. Here's the one I'm really excited about reading: Plus, I am glad to have it on my bookshelf, as it is big and looks good :)
 • I was sitting at the table with Nate while he was eating dinner, and he is pointing out things he sees: "Ball, circle, colors, bird, octagon..." Huh?
  I was impressed. I was like 15 when I learned what an octagon is - he's only 2!
  Harvard, get ready. Nate Dogg is on his way.

Wednesday, January 13, 2010

Україна має талант

If you haven't seen this yet, check it out.
This woman won Ukraine's Got Talent - and she totally earned it with this amazing and moving presentation:

Big Boy

We are spending our last few days with Nate as our only baby. We all know that the baby girl will be arriving soon, and that she will change our lives; we're just waiting to find out how exactly how much so.Nate is getting to be such a big boy. He loves to color and play with his stickers.
He likes to take his stickers and put them on his shirt upside-down, so he can see them when he looks down at them!Here's a video of him and his stickers:

Sunday, January 10, 2010

Daddy's Little Helper

We have been making preparations for our baby girl, who is due to arrive in just 10 days from now!
Rosemary has been nesting at full speed, and it seems that now everything is ready, we just need the baby to show up - which would actually be very nice if it happened sooner than later, as Rosemary is very uncomfortable and is so itchy she can't sleep at night :(

Nate is fully aware that there is a little girl in mommy's tummy.
Last night I made the final major arrangement - adjusting Nate's old crib for the baby - and Nate helped me, and kept saying "Girl, Baby Girl!".

Nate loves to work with tools and help me work on stuff, although his help usually makes things a lot harder. He often takes the parts I am using into the other room, and organizes them in HIS way, which there is obviously some logic to, but is not very productive for what I am trying to do! He is good at putting the screws in their place for me to screw them in, but sometimes he doesn't want use the screw which I want him to; he wants to use a different one there. These incidents usually end in him getting mad and throwing a screw.
Even though he doesn't make the job easier, I really like working with him. There is a Christian parallel in there somewhere... :)