Sunday, February 28, 2010

Tuesday, February 23, 2010

Olympics - The Good Old Days

I really like watching the olympics, both winter and summer.
My favorite events in the Winter Olympics are the slalom skiing and the snowboarding events and hockey. The USA-Canada match yesterday was great; I have to say though that I would still like to see Canada get the gold on their home soil this year.

I found this article on wired.com, about some of the events which were held in the past in the olympics, but have since been discontinued:

The 1900 summer games included a swimming obstacle race with things like fences and boats for the competitors to navigate. Sadly, this event was never seen again at the Olympics, along with equestrian long jump and two-day cricket. It would be too awesome to watch Michael Phelps climbing out of the water to jump off a platform and then dive under a string of floating barrels.

That would be awesome! I would watch a swimming obstacle race or a horse long jump any day instead of ice dancing /*barf*

Another highlight was the first Olympic medal won by a person of African descent when Constantin Henriquez de Zubiera won a silver in the tug of war.

Tug of war? That is awesome. That is a sport that truly divides the men from the boys - even though it is usually played during recess...

The 1924 Olympics saw the first use of a 50-meter-long pool with marked lanes for races. In gymnastics, 23 men were awarded a perfect 10 in the rope-climbing event, which has since been discontinued.

Rope climb! It is like 8th grade gym class on a world-class competitive level! That is awesome. And all those guys got a perfect 10 - wow, we just don't have athletes these days like we used to!

I wouldn't mind seeing some of these events come back. They seem a lot more interesting than synchronized swimming or curling. Here's to the Olympics returning to their roots!

Saturday, February 20, 2010

Felicia and Rosemary - Back Home

After a week at a hospital in Budapest, in the Development Neurology department, Felicia and Rosemary got to come home!
Felicia is now 4 weeks old, and so far she's only been at home for 1 of those weeks. It is really good to have Rosemary and Felicia back home; Nate is very happy to have his mom back, and is even glad to see his sister. Yesterday, when we went to get her from the hospital, Nate went into the room where Felicia was sleeping and said, "Sister, no more sleeps!"
Rosemary és Felícia egy hétig feküdtek be a budapesti Szent Margit kórházba, a Fejlődés Neurológia osztályon - és tegnap este haza jöttek!
Felícia már 4 hetes, és eddig csak egy hétig volt itthon nálunk. Nagyon jó, hogy Rosemary és Felícia végre itthon vannak; Nate különösön örül, hogy anya újra itthon van, meg annak is, hogy a kis tesóját is láthatja. Tegnap amikor a kórházba mentünk érte, Nate bement a kórterembe, ahol Felícia éppen aludt, és azt mondta, "Sister, no more sleeps!" (Hugi, ne aludj többet!)

The main point of the week was to diagnose the extent of the damage done to her central nervous system and how to treat it. They found that she did suffer some damage, but that it is not nearly as bad as it could have been, and there is a good chance that with treatment, she could be totally fine!
Small babies still have stem cells in their brains, which means that even if damage occurs in their brains, the stem cells can be developed and the brain repaired, but it must be done in the first few months of life to be most effective and successful.
We will have to go back to the hospital once a month to monitor her development, and they taught us how to treat Felicia at home with physical therapy. We have to do certain exercises with her 6 times a day for 30 minutes. The exercises are designed to retrain her brain, to strengthen areas which have been damaged, and to develop the stem cells. We have to be on a strict schedule which takes up almost the whole day; it is a lot of work, and very tiring for both us and Felicia, but it will be worth it if it helps her get better.
Ennek a hétnek a fő célja az volt, hogy kiderítsék, mennyi károsodás történt a központi idegrendszerének, és hogyan kezeljék azt. Azt találták, hogy valamennyi károsodás azért megtörtént, viszont nem olyan rossz mint lehetet volna, és jó esélye van annak, hogy kezeléssel teljesen meggyógyul!
A kicsi babáknak vannak őssejtjei, ami azt jelenti, hogy akkor is ha károsodik az agyuk, az őssejteket lehet fejleszteni és így az agy meggyógyulat, de ezt az élet első pár hónapjában kell csinálni, hogy hatékony és sikeres legyen.
Vissza kell járnunk majd a kórházba havonta egyszer kontrolra, hogy megnézzék, hogyan fejlődik. Gyógytornát is tanították nekünk - különböző gyakorlatokat kell csinálnunk vele, naponta 6-szor 30 perc. Ezek a gyakorlatok arra vannak kitalálva, hogy újra képezzék az agyát, hogy megerősödjönek azok a részek amik károsodtak, és hogy fejlődjenek az őssejtek. Egy szigorú ütemtervet kell betartanunk, ami majdnem az egész napot foglal el. Ez nagyon sok munka, és nagyon fárasztó, nekünk is meg Felíciának is, de megéri, ha ettől jobban lesz.

The hospital in Budapest where Felicia was has the only development neurology department in Hungary, and they treat all the babies who have suffered serious oxygen deficiency. The head doctor deals with cases like Felicia's all the time, and told us that considering how serious her condition was at birth - that she was practically born dead - that it is a miracle she is doing this well, because most babies don't fare this well.
We truly are thankful for God's grace in healing our little girl. It is very humbling that God would show us such kindness.
A Margit kórházban van az egyetlen fejlődés neurológiai osztály Magyarországon, és ők látják el azokat a babákat akik súlyos oxigén hiányt szenvedtek. Az osztály főorvosa minden nap hasonló helyzetű babákat lát el mint Felícia, és azt mondta nekünk, hogy ahozz képes, hogy mennyire súlyos volt az állapota amikor megszületett - hogy gyakorlatilag halottan született - ez egy kész csoda hogy ennyire jól van, mert a legtöbb ilyen eset nem ilyen sikeres.
Igazán hálásak vagyunk Isten kegyelméért, hogy meggyógyítja a kislányunkat. Alázatra indít minket, hogy Isten ekkora jóságot mutat felénk.


Thank you for your prayers and concern. It means a lot to us.
Köszönjük az imákat és a törődést. Sokat jelent számunkra.

Tuesday, February 16, 2010

Felicia Update

Today I took Felicia and Rosemary up to the hospital in Budapest, where - if all goes well - they will be until Friday. I got to be there for a little while with Felicia before we had to leave.
After doing some initial physical tests today, the doctor said that it seems that Felicia has suffered some damage to her central nervous system, but that she is "the better case", meaning that there is hope that her condition is treatable and the therapy will be effective.
These tests were testing reflexes and muscle tone; they found that her reflexes are there, and that she is good at paying attention to things, which is a very good sign, but that her muscle tone indicates some neurological damage. This next week will be spent trying to discover exactly what damage has occurred and how to help her.
Ma felvittem Felíciát és Rosemaryt Budapestre, a kórházba, ahol - ha minden jól megy - péntekig lesznek. Lehetőségem volt ott lenni egy kicsit Felíciával mielőtt mennünk kellett.
Az első pár megvizsgálás után, az orvos azt mondta, úgy tűnik, hogy Felícia központi idegrendszere némi sérülést szenvedett, viszont ez a "jobbik eset", ami azt jelenti, van remény hogy az ő állapota kezelhető és hogy a terápia hatékony lesz.
Ezek a vizsgálatok a reflexeit illetve az izmai feszültségét vizsgáltak meg, és azt találták, hogy a reflexei ott vannak és hogy nagyon jól tud figyelni, ami egy nagyon jó jel, viszont néhány izma tónusa némi neurológiai sérülésre utal. Ezen a héten, azzal fognak foglalkozni, hogy kiderítsék mennyi sérülés történt, és hogyan lehet neki segíteni.

Tuesday (today for some, tomorrow for others) is Rosemary's birthday. They only really let her see Felicia to feed her and for a few hours in the afternoons, so she's pretty bummed about being away from home and by herself - not to mention on her birthday.
Ma van Rosemary születésnapja. Őt csak akkor engedik Felíciát meglátogatni amikor eteti és délután egy pár óráig, úgyhogy nem érzi jól magát úgy, hogy nincsen itthon és egyedül van - meg ráadásul, ma van a szülinapja.

We continue to pray for Felicia's total healing and restoration. Thank you so much for praying with us. We are already so blessed that she is doing this well, and we believe God can heal her completely, so that she will be able to live a normal and healthy life.
Még mindig imádkozunk Felícia teljes gyógyulásáért és helyreállásáért. Köszönjük szépen, hogy ti is imádkoztok érte velünk együtt. Annyira áldottak vagyunk hogy ennyire jól van, és hisszük, hogy Isten tud őt teljesen meggyógyítani, hogy egy normális és egészséges életet tudjon élni.

God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46:1
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 46. Zsoltár

Sunday, February 14, 2010

Felicia - Back To Budapest

We have really enjoyed having Felicia at home for the past week and a half. She is gaining weight, and seems totally healthy and normal. Glory to God for that.
We took her to the hospital in Eger this week to show her to the doctors who delivered her and helped save her life. She was a big star - everyone in the hospital knew about her and wanted to see her. The neonatalist who treated Felicia in the critical first minutes of her life took pictures of her with her phone and called everyone else in to see Felicia, the miracle baby!
Nagyon élveztük, hogy Felícia itthon volt az elmúlt másfél hét alatt. Gyarapodik a súlya és nekünk úgy tűnik, teljesen egészséges és normális kislány. Dicsőség Istennek ezért.
Ezen a héten elvittük őt az egri kórházba, hogy megmutassuk az itteni orvosoknak akik kezélték és segítettek megmenteni az életét. Ő egy sztár - a kórházban mindenki tudott róla és meg akarta látni. Az orvos az újszülött osztályból aki fogadta és kezelte Felíciát az élete kritikus első perceiben lefényképezte a mobiljával és behívott mindenkit, hogy meglássák Felíciát, a csoda babát!

Tomorrow we will take her back to Budapest for another week of treatment. This time she is going to a different hospital, where she will be given neurological tests and physical therapy. This is standard protocol for all babies that have suffered oxygen deficiency - the goal is to find out if there has been any damage to the central nervous system and to aid her development.
Holnap vissza visszük Budapestre kezelésre, és ott lesz egy hétig. Most egy másik kórházban lesz, ahol majd neurológiai vizsgálatokat és fizikai terápiát fog kapni. Ez amúgy az általános eljárás minden olyan baba esetén, aki oxigén hiányt szenvedett - és a célja az, hogy kiderítsék, történt-e károsodás a központi ideg rendszerének, és hogy segítsék a fejlődésén.

Rosemary will stay with Felicia at the hospital in Budapest, and I will stay in Eger with Nate and Balázs.
Please pray for Felicia, and for our family during this coming week. Thank you in advance!
Rosemary ott fog maradni Felíciával a kórházban Budapesten, én meg itt maradok Egerben Balázzsal és Nate-tel.
Kérlek, imádkozzatok Felíciáért és a családunkért az elkövetkezendő hét során. Előre is köszönjük!

It's kind of sad that Felicia will have to leave home; we've loved having her here. Nate is also warming up to her more and more:
Egy kicsit szomorú dolog, hogy Felíciának el kell mennie itthonról; nagyon örülünk neki, hogy itt van. Nate is lassan megszokja:


Wednesday, February 10, 2010

Interaction

Nate is slowly warming up to his little sister. Every now and then he will walk over to her and watch her for a little bit.

He is still not super excited about her though. Today I told him to give his sister a kiss, and he said, "No! No kiss!"

So far he has talked to her directly only twice:
 1. "Bye bye baby!"
 2. "Go to sleep!"

I guess he'll have to get used to her; she's not going away!

Monday, February 08, 2010

Adventures in Bureaucracy

Compared to what we've been through already with Felicia, this is nothing major, but in addition to her health, there were also some complications with her documents.
Ahozz képes, hogy min mentünk már keresztül Felíciával, ez semmi komoly, de az egészségügyi nehézségei mellett, a hivatalos papírügyeiben is volt néhány komplikáció.

In Hungary, when a baby is born, they get 3 documents: a birth certificate, an address card, and social health care ID card.
We got Felicia's birth certificate a few days after she was born, and were surprised to find out that our little girl's official last name was completely different than ours! On her birth certificate, her name was written as NAGY Felicia Pearl (in Hungary the surname comes first). I don't know how that happened - no one in our family has that name, and they had my last name on the birth certificate correctly.
Next we got the address card - also with Felicia's new "official" name - NAGY Felicia.
Then we got some letters from the government in the mail, made out to NAGY Felicia, that I had to go pick up at the post office, and explain why my daughter has a different last name than me.
And then, best of all, we got the social health care ID card in the mail - made out to NAGY Letícia. What? Now she has a completely different "official" name, than the one we originally gave her?
Magyarországon, ugye, amikor megszületik egy baba, 3 dokumentumot kap: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, és TAJ kártya.
Felícia születési anyakönyvi kivonata megérkezett postán egy pár napja a születése után, és meglepődtünk rajta, hogy a kislányunk "hivatalos" vezeték neve teljesen más volt mint a miénk! A születési anyakönyvi kivonaton a neve NAGY Felícia Pearl volt. Nem tudom, ez hogy történt - nincs Nagy a családunkban, ráadásul az én vezeték nevemet helyesen odaírták.
Aztán, egy pár nappal később, a lakcím kártya megérkezett - szintén Felícia új "hivatalos" nevére - Nagy Felíciára. Aztán egy pár darab levél is megérkezett hozzánk Nagy Felícia nevére, amiket a postán kellett átvennem, és előtte megmagyarázni, hogy a kislányomnak miért más a vezeték neve mint az enyém.
És aztán a legjobb - megérkezett a TAJ kártya, amin megint egy teljesen másik név szerepelt: NAGY Letícia! Tessék? Mostmár teljesen más neve van hivatalosan, mint amit mi adtunk neki?

So, today I gathered up enough courage to face the Hungarian bureaucracy, and get her papers changed into the proper name.
I had no problem with the birth certificate; the registrar was very helpful and apologetic.
Szóval, ma összeszedtem magamat, hogy szembeszálljak a magyar bürokráciával, és elmentem a hivatalokba, hogy megváltoztassam a papírjait. Az anyakönyvi hivatalban nem volt semmi probléma; az anyakönyv vezető nagyon kedves volt.
When I went to get the new address card, they tried to charge me money, because they said I was changing my child's name! I was like - "I'm not changing my kid's name! You guys changed her name! I just want her to have the name that WE tried to give her, before you people changed it!" So after talking to them for a while and asking them to call the registrar, which they did not want to do at any cost - they let me "change my kid's name" for free! Thanks!
Amikor elmentem az okmány irodába a lakcímkártyáért, azt mondták, hogy fizetnem kell, azért mert meg akarom változtatni a gyermekem nevét. Mondtam nekik:
"Nem akarom megváltoztatni a gyermekem nevét! Ti változtatátok meg a nevét! Én csak azt akarom, hogy legyen meg neki az a név amit MI probáltunk neki adni, mielőtt TI változtatátok meg!" Miután probáltam őket erre rábeszélni egy ideig, és kértem, hogy hívjanak fel az anyakönyv vezetőt, amit semmi áron nem akartak csinálni, végre megengedték, hogy "megváltoztassam a gyermekem nevét." Kösz!
Then I went to the social health care office to get her new ID card. When I got to the door, the security guard told me, "You can't come in; we're closed." So I said to him, "What do you mean you are closed? The sign here says you are open until 12. It is 11:20." He said, "Yea, but we will go to lunch soon, so you have to come back another day." Then, seeing that we were arguing, another security guard came up and asked me what the problem was. I said, "I would just like to get in line to get an ID card - since this office is open for another 40 minutes." So that security guard let me in, and I was able to change my daughter's name from NAGY Letícia to CADY Felícia without any major problems.
Aztán elmentem a társadalmi biztosítás hivatalba a TAJ kártyáért. Amikor bementem az ajtón, a biztossági őr mondta nekem, "Nem jöhetsz be; be vagynk zárva." Mondtam neki, "Hogy érted, be vagytok zárva? Ki van írva hogy 12 óráig van ügyfélszólgálat. Most csak 11:20 van." Azt mondta: "Igen, de nem sokká megyünk ebédelni. Vissza kell jönni máskor." Aztán, egy másik biztonsági őr meglátta, hogy "beszélgettünk" és odajött és megkérdezte tőlem, mi a baj. Mondtam neki, "Egy sorszámot szeretnék kérni, mert ide ki van írva, hogy még 40 percig nyitva van ez a hivatal." Ez a biztonsági őr beengedett, és nagyobb akadály nélkül sikerült megváltoztatni a kislányom nevét NAGY Letíciáról CADY Felíciára.


This was a relatively easy day, compared to some of my past experiences doing official paperwork in Hungary, especially at the immigration office...
Ez egy viszonylag nagyon könnyű nap volt előző tapasztalataimhoz képes, amikor hivatalos papírokat kellett intézni, főleg a bevándolási és állampolgársági hivatalban...
Here are some things I have learned about dealing with bureaucracy in Hungary:
Egy pár dolgot tanultam azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell bánni a bürokráciával Magyarországon:
 1. Persistence is key - Az állhatatosság kulcs fontosságú
  I think the main objective of every official worker in Hungary is to send you away without helping you - even if they can or should help you. They will always try to tell you to come back - but if you are persistent, and refuse to let them just send you away for silly reasons, you can get a lot done.
  Szerintem azoknak akik hivatalokban dolgoznak Magyarországon, az a legfőbb céljuk, hogy küldjék el mindenkit, akkor is ha tudnának segíteni. Először mindig probálják azt mondani, hogy gyere vissza máskor - de ha állhatatos vagy, és nem engeded meg, hogy elküldjék buta okok miatt - sokkal jobban fogsz járni.
 2. You must know the procedures better than the officials behind the desk - Jobban kell ismerned az eljárásokat mint az aki a pult mögött ül a hivatalban.
  Half the time, the officials aren't really sure about what needs to be done in the given situation. There have been times, like today, when I have explained to the official what is going on, and what they need to do - and that helps a lot.
  Sokszor akik a hivatalokban dolgoznak, fogalmuk sincs mi az eljárás minden adott helyzetben. Többször előfordult velem, ma is, hogy elmagyaráztam az ott dolgozónak hogy mi a helyzet és neki mit kell csinálnia ilyenkor - és az nagyon sokat segít.
 3. Write down names - Írd le neveket.
  Because half the time the officials aren't totally familiar with the procedure, it is good to get names, so you can say, "This or that person told me this information." This helps avoid the common situation of: "Well, I don't know who told you that - but they were wrong." Also, if people know that you are writing down their name and what they told you, they are more careful about what they say, i.e. they are less likely to make stuff up if they aren't sure.
  Mivel sokszor nem ismerik az eljárásokat, jó ha leírod a neveket, hogy később, ha vissza kell menned, mondhatod hogy "X-y mondta nekem ezt az információt." Így megelőzöd azt a gyakori helyzetet, hogy lekezelő módon azt mondják neked: "Hát, nem tudom ki volt aki azt mondta neked - de nem úgy van!" Ráadásul, ha a dolgozó tudja, hogy leírod a nevét, akkor sokkal pontosabbak lesznek azzal, hogy milyen információt adnak neked, tehát más szóval: kisebb az esélye annak, hogy kitalálnak valamit ha nem tudják biztosan.
Has anyone else out there had any adventures in bureaucracy?
Voltak-e neked is kalandjaid a bürokráciában?

Saturday, February 06, 2010

Big Brother

A lot of people have been asking how Nate is reacting to having Felicia come home.
Sokan megkérdezik, hogy Nate hogyan reagál Felíciához, ahogy most már itthon van.
I think these pictures should serve to illustrate Nate's reaction to his baby sister:
Szerintem ezek a képek illusztrációként szolgálhatnak, hogy Nate hogyan reagál a kis tesójára:

*Interested*

*More interested in his new car (a gift from his sister)*

*Still more interested in the car*


Nate is actually doing well adjusting to his sister and his new role as big brother. He is not super interested in her - maybe he thinks she is just visiting :)
Every now and then he goes and looks at her, or says something to her. He is nice to her, and doesn't try to hit her. He's more frustrated with his mom than anything.
We're praying for him too, that he would get used to the new situation and be a good big brother.
Nate igazából jól alkalmazkodik a hugához és az új szerepéhez, hogy most már bátya. Nem túlságosan érdekli őt a kis huga - talán azt gondolja, hogy csak látogatóban van nálunk :)
Időnként oda megy hozzá, és megnézi, vagy mond neki valamit. Kedves hozzá, és nem probálja megütni. Inkább az anyukájával ideges, hogy nem tud vele úgy foglalkozni mint régen.
Érte is imádkozunk, hogy szokja meg az új helyzetet, és hogy egy jó bátya legyen.

Friday, February 05, 2010

She's Home!

When we went in to visit Felicia this afternoon, the doctor told us that we were free to take her home - so we did!
Felicia is here at home in Eger, sleeping like an angel. She has a huge appetite!
Ma délután, amikor bementünk Felíciát meglátogatni, az orvos azt mondta nekünk, hogy haza vihetjük ha szeretnénk - úgyhogy meg is csináltuk!
Felícia éppen itthon van Egerben, és úgy alszik mint a bunda. Nagyon nagy étvágya van!

All the doctors we talked to keep emphasizing how amazing her recovery has been – that this kind of recovery after such an acute oxygen deficiency almost never happens, and we've had the chance to tell them that people around the world have been praying for her, and that I am a pastor and that we believe that God answered our prayers and healed her.
Amúgy, minden orvos akivel beszélünk kihangsúlyozza azt, hogy mennyire csodálatos Felícia felépülése – hogy egy ilyen felépülés egy annyira súlyos oxigén hiány után szinte soha sem történik, és így többször volt már lehetőségünk elmondani nekik, hogy világszerte imádkoznak Felíciáért, és hogy lelkész vagyok, és mi hisszük, hogy Isten meghallgatja az imáinkat és meggyógyítja a kislányt.

Her are some pictures from her homecoming:
Itt van egy pár kép a hazajöveteléről:
Tuesday, February 02, 2010

Felicia News

Felicia had her MRI yesterday, but it will take one week for them to get the results.
Felíciának tegnap megvolt az MR vizsgálata, de csak egy hét múlva kapják az eredményt.

Because Felicia got moved out of ICU on Saturday, her new doctor doesn't want to transfer her to the Eger hospital, but wants to continue treating her in Budapest. This was kind of a bummer, but we are able to stay in Budapest this week for three days and visit her.
Additionally, Felicia has been doing so well that the doctor said that if her pneumonia clears up in the next few days, she would even send Felicia home to us by the end of the week! That would be amazing; we would love to have her home!
Mivel Felíciát áthelyezték szombaton az intenzív osztályról, az új orvosa nem akarja őt áthelyezni az egri kórházba, hanem itt akarja ellátni Pesten. Ez egy kicsit gáz, de fel tudtunk költözni Pestre 3 napig, hogy vele legyünk.
Ráadásul, Felícia annyira szépen épül fel, hogy az orvos azt mondta, ha a tüdőgyuladása elmúl, akkor haza is engedi még e-héten! Az elképeztő lenne. Annyira jó lenne ha már otthon lehetne!

The head doctor of the neonatal ICU was so amazed by her recovery, that he gave us his personal number and asked that we would call him every now and then as she grows up, to tell him how she is doing.
Az újszülött intenzív osztály főorvosa annyira csodákozott azon, hogy hogyan gyógyult Felícia, hogy ideadta nekünk a saját mobil számát, és megkért, hogy hívjuk fel időnként beszámolni Felícia fejlődéséről, ahogyan felnő.

We will need to come back to Budapest for a week when Felicia is one month old so she can receive physical therapy.
Majd vissza kell jönnünk Pestre egy hétig amikor Felícia egy hónapos lesz, hogy fizikai terápiát kapjon a Margit kórházban.

Prayer requests:
Ima kéréseink:
 • Felicia's total healing - for her brain, her pneumonia, and a kidney stone they found yesterday.
  Felícia teljes gyógyulásáért - az agyáért, a tüdőgyuladásáért, és egy vesekőért, amit tegnap találtak meg benne.
 • For Nate, who is sick of traveling.
  Nate-ért, akinek elege van már az utazásból.
 • For Rosemary's recovery
  Rosemary felépüléséért
Thank you so much for your continued prayers and support. God is good.
Nagyon szépen köszönjük a további imákat és támogatást. Jó az Úr.

Give thanks to the Lord of lords, for his steadfast love endures forever;
to him who alone does great wonders, for his steadfast love endures forever.
Psalm 136:3-4

Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete!
Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete
.
136. Zsoltár 3-4

Monday, February 01, 2010

Wires

Here is a song by the English band Athlete, which he wrote about his own sick baby.
We can relate to these feelings so much. At first it's sad, but it gets more hopeful.